قاب در قاب

عکس خلاقانه قاب در قاب عکاس: محسن بازیانفر

قاب در قاب، پله بر پله، چرخ میزنم.
بازی می‌کنم نقشی که بر من نوشته‌ای،
بازی می‌گیرم از بازیگران روزگار.
جبر است یا که اختیار ؟
رسالت است یا که تکامل ؟
نمیدانم!
آرامشم ده …

محسن بازیانفر-7خرداد 1395